Tracking record Robert van Hasselt

Titel project: WASP: Wind Assisted Ship Propulsion 

Wanneer: 2018 – 2021

Rol IDMM: Idee ontwikkelen, concept afstemmen, project ontwerp, internationaal partnerschap bouwen, aanvraag schrijven, indienen voor Netherlands Maritime Technology Foundation:

Toelichting: Testen van wind voorstuwing op zeeschepen en ontwikkelen van validated perfomance indicators in de Noordzee regio. Subsidie regeling Interreg NSR 5B. Budget 5.4 miljoen.

Waarom: Met windvoorstuwing kan 20% bezuinigd worden op fossiele brandstoffen.

Met wie?: Netherlands Maritime Technology Foundation is Lead Partner en er zijn nog 15 andere partners aangesloten uit landen rondom de Noordzee.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Titel project: #Inland Waterway Transport Solutions

Wanneer: 2016

Rol IDMM: Idee ontwikkelen, concept afstemmen, project ontwerp, internationaal partnerschap bouwen, aanvraag schrijven, indienen voor Europees binnenvaart project:

Toelichting: Nieuwe oplossingen bedenken voor beter gebruik van kleine vaarwegen in de Noordzee regio. Budget 4 miljoen. Subsidie regeling Interreg NSR 5B, 3,5 miljoen.

Waarom: Vervoer over water is duurzamer en ontlast het wegverkeer. Kleine vaarwegen worden niet optimaal gebruikt.

Met wie?: Maritieme Academie Harlingen is Lead Partner en er zijn nog 17 andere partners aangesloten uit landen rondom de Noordzee.

10

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Titel project: SAIL 2: Sustainable Alliances and Innovative Liasons.

Wanneer: 2016

Rol IDMM: Ondersteunen consortium en zoeken vrachteigenaren die vracht met een wind-hybrid coaster willen vervoeren.

Toelichting: Committeren van vrachteigenaren, promotie duurzaam business model. Identificeren, promoten verdienmodellen die ongewenste milieueffecten neutraliseren.

Waarom: Verduurzaming zeetransport

Met wie?: Provincie Fryslan, DAMEN shipyards, JR Shipping, Dykstra Naval Architects.

11

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Titel project: SAIL: Sustainable Alliances and Innovative Liasons.

Wanneer: 2011 t/m 2016

Rol IDMM: Initiëren, ontwikkelen afstemmen, internationaal partnerschap bouwen en project SAIL, klik hier, indienen. Rol als consultant, projectleider, planning, tracking, empowerment, rapportages met provincie Fryslan.

Toelichting: We hebben een GameChanger nodig die de verdienmodellen in de zeescheepvaart uitdaagt. Dit schip is wat duurder uitgaande van de EURO business case maar goedkoper wanneer, externaliteiten, (ongewenste uitstooteffecten) worden gekapitaliseerd.

Waarom: Bezuinigingen, decentralisaties vragen om nieuwe werkvormen.

Met wie?: Provincie Fryslan. 17 universiteiten, bedrijven, stichtingen, overheden uit Duitsland, Zweden, UK, België, Frankrijk en Nederland.

sail

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Titel project: Beeldzorg

Wanneer: 2011 t/m 2016

Rol IDMM: Diverse specifieke ondersteuning, aanvragen subsidies, invoering beeldzorg, samenwerking met lokale organisaties.

Toelichting:

Waarom: Bezuinigingen, decentralisaties vragen om nieuwe werkvormen.

Met wie?:

6

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Titel project: Vitaal Haren2020

Wanneer: 2014 t/m 2015

Rol IDMM: Ondersteuning totstandkoming samenwerkingsverband Haren2020, visie, missie, waarom, werkstromen en vertaling naar activiteiten.

Toelichting: Functionele samenwerken, verbinden van financiële regelingen en organisatie doelstellingen voor betere zorg in de wijk en intramuraal.

Waarom: Klant focus realiseren door gezamenlijk functioneel zorg en welzijn te organiseren, door financiele en beleidsmatige schotten heen.

Met wie?: Gemeente Haren, Torion, ICARE, Westerholm, DNZT, Zonnehof, ZINN.

3

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Titel project: Een nieuwe leven voor Koftjalk de Tromp

Wanneer: 2013 t/m 2016

Rol IDMM: Ondersteuning van Stichting Tromp, profilering, fondsen werven voor het bouwen en laten varen van Koftjalk de Tromp een leer werk project voor kansarmen. Diverse fondsen hebben gedoneerd.

Toelichting: Derde geldstroom realiseren, maatschappelijke inbedding leer-werk-vaar project met de koftjalk.

Waarom: Jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben extra ondersteuning nodig om goed mee te kunnen doen in de maatschappij.

Met wie?: Stichting Tromp, Talsma Scheepswerf, Alertec Uitzendbureau.

13

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Titel project: Woonhorizon

Wanneer: 2009 t/m 2011

Rol IDMM: Met Coresta opzetten van een bedrijf aangaande levensloopbestendige ontwikkelingen, dat is niet gelukt.

Toelichting: Ontwikkelen van een internet based systeem om de levensloopbestendigheid van wonen te toetsen. Financiering van Innovatief Actieprogramma Drenthe.

Waarom: Optimaal inspelen op demografische ontwikkelingen, vergrijzing.

Met wie?: Coresta vastgoed en Gemeentes, woningbouwstichtingen

Met wie?: Stichting Tromp, Talsma Scheepswerf, Alertec Uitzendbureau.

14

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Titel project: Improving elderly care in Romania.

Wanneer: 2008 t/m 2011

Rol IDMM: Adviseren raad van bestuur Sutfene, schrijven van subsidie aanvraag. Overall uitvoerend projectleider, trainer, verantwoording, planning en tracking.

Toelichting: Samen met Roemeense partners in Satu Mare uitwisselingen organiseren RO-NL best practices, oprichten Roemeense verpleeghuis. Introduceren zorgconcepten, leiderschapstrainingen. Consultancy aangaande wet en regelgeving bij lokale, regionale en nationale overheden. 500.000 Euro, subsidie MATRA, maatschappelijke transformatie.

Waarom: Roemenië heeft een matige ouderenzorg en veel behoefte aan praktische tools en geloof in hoe het ook kan.

Met wie?: Gemeente Satu-Mare, Roemeense CARITAS, Roemeense verzorgingshuizen, Gemeente Zuthpen, Stichting Sutfene, Ministerie van Buitenlandse Zaken. Roemeens ministerie van werkgelegenheid en ambassades.

2

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Titel project: Platform Maritiem Erfgoed IJsseldelta

Wanneer: 2009 t/m 2012

Rol IDMM: Projectleiding samen met marketing Oost. Idee ontwikkeling, organiseren bijeenkomsten, veldverkenning, onderzoek, presentaties.

Toelichting: Samenwerking tussen overheden, behoudsorganisaties, onderwijs en bedrijven om het toerisme te stimuleren, (onder meer) middels het maritiem erfgoed in de IJsseldelta en maritiem erfgoed te behouden.

Waarom: Gebruik is behoud, maritiem erfgoed verpietert en heeft een business model nodig.

Met wie?: Marketing Oost, Gemeentes en diverse maritieme behoudsorganisaties in de IJsseldelta, Saxion, bedrijven.

12

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Titel project: “Equal Chances for Visually Impaired Children. Slowakije. MATRA regeling”

Wanneer: 2003 t/m 2007

Rol IDMM: Consultant, rapportages, relatiebeheer, trainer, planning, tracking.

Toelichting: Introduceren inclusieve concepten om blinden en slechtziende mensen meer kansen te bieden in de “normale samenleving”. Trainingen, uitwisselingen, uitleencentrum apparatuur opzetten. Lobby op nationaal en regionaal niveau in Slowakije.

Waarom: Veel kinderen in Slowakije leven in internaten. Ook kinderen die heel goed met enkele aanpassingen mee kunnen doen in de maatschappij.

Met wie?: Visio, Slowaakse internaten, scholen en regionale, nationale overheden. Ministerie Buitenlandse Zaken Nederland.

7

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Titel project: Mission for Mission

Wanneer: 2004 t/m 2008

Rol IDMM: Uitvoerend projectleider. Ontwikkelen project concept, bouwen internationaal partnerschap, betrekken partners rondom thema’s. Projectleider, planning, tracking, inhoudelijke verantwoording.

Toelichting: In internationaal perspectief ontwikkelen en implementeren van innovatieve re-integratie methodieken die met name werken op de diepere drijfveren van mensen, hun missie. Programma EQUAL, budget 2 miljoen.

Waarom: Veel re-integratie methodieken zijn instrumenteel van aard. Door op een intuïtieve manier te werken worden mensen op een andere wijze verbonden met hun bronnen en drijfveren.

Met wie?: Gelre Ziekenhuizen, Coach bedrijven in Nederland en soortgelijke partners in lidstaten van de Europese unie.

4

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Titel project: Twinning in Elderly Care Croatia-The Netherlands

Wanneer: 2003 t/m 2007

Rol IDMM: Ontwikkelen project idee, uitwerken naar project, subsidiabele aanvraag, partners committeren, aanvraag indienen, projectleider, planning, tracking, verantwoording, trainer, aanjager.

Toelichting: Trainingen aan managers verpleegkundigen, leiderschap, strategisch beleid, verpleegconcepten, uitwisselingsprogramma’s. Wet en regelgeving, uitwisselen concepten met Kroatische ministeries, ambassade NL en zorgorganisaties.

Waarom: Kroatië kampt nog met een aanbodsgericht systeem en wil de slag maken naar vraaggericht werken, daarvoor willen ze samenwerken en leren van anderen.

Met wie?: CAREAZ, Kroatische ministeries, provincies, zorginstellingen, gemeentes, ambassade NL, BUZA, Nederlandse zorgaanbieders.

5

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Titel project: Urbal

Wanneer: 2003 t/m 2007

Rol IDMM: Ontwikkelen projectidee, door ontwikkelen en partnerschap bouwen met provincie Overijssel. Adviseren gedurende project, rapportages, planning, tracking.

Toelichting: 7 miljoen Stad en land Relaties Interreg. Stad en land hebben elkaar nodig maar werken weinig samen en gebruiken onvoldoende elkaars assets. Binnen URBAL werk hier in heel verschillende workpackage aan gewerkt.

Waarom: N.v.t.

Met wie?: Partners uit landen rondom de Noordzee, Gemeentes, Provincies, zorginstellingen, zorgboerderijen, bedrijven.

12

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Titel project: Europa project, klik hier.

Wanneer: 2001 t/m 2008

Rol IDMM: Ontwikkelen projectidee naar subsidiabele aanvraag. Samen met Duitse partners indienen, managen van project.

Toelichting: Opzetten samenwerking tussen NL: Dr Jenny Woonzorgcentrum en het Duitse Johanneswerk, Kate Kollwitzhaus. Uitwisseling personeel, concepten van vrijwilligerswerk. Bouwen van een fysieke brug tussen de beide huizen over de straat, waar de grens loopt. Initiëren en mogelijk maken van zorg over de grens in samenwerking met zorgkantoren.

Interreg 3 A. Budget: 900.000 Euro.

Waarom: Door Dinxperlo en Suderwick loopt een volstrekt onlogische grens, het lijkt een dorp maar de helft is Duits en de andere helft Nederlands, zorg kan niet over de grens, dat is niet effectief en wenselijk in landen die vrij verkeer van diensten voorstaan.

Met wie?: Johanneswerk, CAREAZ, VIT, Gemeente Dinxperlo, Gemeente Bocholt. Euregio kantoor in Enschede.

5

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Titel project: New support structures for disabled people in Croatia.

Wanneer: 2002 t/m 2005

Rol IDMM: Delen van project management, verantwoording, beheer.

Toelichting: Supported Employment methodieken en kleine social firms implementeren in Kroatie voor mensen met een verstandelijke handicap. Zagreb en omgeving.

455.000 Euro MATRA

Waarom: In Kroatie zijn mensen met een verstandelijke handicap slecht geïntegreerd.

Met wie?: Kroatische ministeries, provincies, zorginstellingen, gemeentes, ambassade

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Wanneer: 2001 t/m 2005

Rol IDMM: Delen van project management, verantwoording, beheer.

Toelichting: Internationaal partnerschap, meer vrouwen in mannelijke beroepen.

Met wie?: N.v.t.

8

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Wanneer: 1999 t/m 2004

Rol IDMM: Delen van project management, verantwoording, beheer.

Toelichting: Zorgboerderijen opzetten, vinden van goede zorgboeren en instellingen, verbinden aan elkaar en faciliteren. Wet en regelgeving toepassen, kwaliteitsprotocol ontwikkelen en implementeren.

Met wie?: Diverse zorgboeren en zorginstellingen in Overijssel.

12